BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHÀ BÈ ĐỀ XUẤT 2015

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m²
STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015 TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60
TỪ ĐẾN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 PHẠM HÙNG RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH CUỐI ĐƯỜNG 1.500             3.000 2,00
2 ĐẶNG NHỮ LÂM HUỲNH TẤN PHÁT KHO DẦU B 2.400             4.500 1,88
3 ĐÀO SƯ TÍCH LÊ VĂN LƯƠNG CẦU PHƯỚC LỘC 1.700             3.400 2,00
CẦU PHƯỚC LỘC CUỐI ĐƯỜNG 1.400             2.800 2,00
4 ĐÀO TÔNG NGUYÊN HUỲNH TẤN PHÁT KHO DẦU C 2.300             4.500 1,96
5 ĐƯỜNG BỜ TÂY TRỌN ĐƯỜNG 900             1.740 1,93
6 DƯƠNG CÁT LỢI HUỲNH TẤN PHÁT KHO DẦU A 2.400             4.500 1,88
7 ĐƯỜNG KHU TRUNG TÂM HUYỆN TRỌN ĐƯỜNG 2.200             4.200 1,91
8 ĐƯỜNG LIÊN ẤP 2-3 TRỌN ĐƯỜNG 800             1.440 1,80
9 ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3-4 TRỌN ĐƯỜNG 800             1.440 1,80
10 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN HUYỆN TẠI XÃ LONG THỚI TRỌN ĐƯỜNG 1.300             2.100 1,62
11 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 2.000             3.600 1,80
12 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ RẠCH NÒ TRỌN ĐƯỜNG 2.000             3.600 1,80
13 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ THÁI SƠN TRỌN ĐƯỜNG 2.600             3.600 1,38
14 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ THANH NHỰT TRỌN ĐƯỜNG 1.440             2.550 1,77
15 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRỌN ĐƯỜNG 2.600             5.200 2,00
16 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 1.300             2.400 1,85
17 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHU VỰC CẦU BÀ SÁU TRỌN ĐƯỜNG 1.300             2.400 1,85
18 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỚC KIẾN GIAI ĐOẠN I TRỌN ĐƯỜNG 2.200             4.400 2,00
19 ĐƯỜNG VÀO DẦU NHỚT BP TRỌN ĐƯỜNG 2.200             4.200 1,91
20 ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU LÂM TÀI CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG 2.200             4.200 1,91
21 ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU PETECHIM TRỌN ĐƯỜNG 2.200             4.200 1,91
22 ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ VITACO TRỌN ĐƯỜNG 1.300             2.400 1,85
23 ĐƯỜNG VÀO TRUNG TÂM SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN TRỌN ĐƯỜNG 2.400             4.350 1,81
24 ĐƯỜNG VÀO TRƯỜNG THCS LÊ LỢI TRỌN ĐƯỜNG 1.400             2.640 1,89
25 HUỲNH TẤN PHÁT CẦU PHÚ XUÂN ĐÀO TÔNG NGUYÊN 4.400             6.000 1,36
ĐÀO TÔNG NGUYÊN MŨI NHÀ BÈ 4.000             4.800 1,20
26 LÊ VĂN LƯƠNG CẦU RẠCH ĐĨA CẦU PHƯỚC KIỂN 2.200             4.200 1,91
CẦU PHƯỚC KIỂN CẦU RẠCH TÔM 1.700             3.300 1,94
CẦU RẠCH TÔM CẦU RẠCH DƠI 1.300             2.400 1,85
27 LONG THỚI – NHƠN ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG 1.100             2.040 1,85
28 NGÃ BA ĐÌNH TRỌN ĐƯỜNG 900             1.740 1,93
29 NGUYỄN BÌNH LÊ VĂN LƯƠNG CẦU MƯƠNG CHUỐI 1.800             3.300 1,83
CẦU MƯƠNG CHUỐI HUỲNH TẤN PHÁT 2.400             4.200 1,75
30 NGUYỄN HỮU THỌ CẦU RẠCH ĐĨA CẦU BÀ CHIÊM 4.000             8.000 2,00
CẦU BÀ CHIÊM KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC 2.000             3.900 1,95
31 NGUYỄN VĂN TẠO NGUYỄN BÌNH CẦU HIỆP PHƯỚC 1.700             3.150 1,85
CẦU HIỆP PHƯỚC SÔNG KINH LỘ 1.100             2.040 1,85
SÔNG KINH LỘ RANH TỈNH LONG AN 600             1.110 1,85
32 NHƠN ĐỨC – PHƯỚC LỘC TRỌN ĐƯỜNG 1.300             2.400 1,85
33 PHẠM HỮU LẦU CẦU PHƯỚC LONG LÊ VĂN LƯƠNG 1.800             3.600 2,00
34 PHAN VĂN BẢY TRỌN ĐƯỜNG 1.300             2.400 1,85
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2014
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHÀ BÈ THẨM ĐỊNH GIÁ TÂY NAM BỘ – SIAC

Posted by & filed under Quy hoạch.

DMCA.com Protection Status