BẢNG GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN NHÀ BÈ TP.HCM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phạm vi áp dụng

1. Giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định, sử dụng làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất;

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân;

d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất;

đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế;

g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định.

3. Quy định BẢNG GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN NHÀ BÈ này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ 
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 PHẠM HÙNG RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH CUỐI ĐƯỜNG       3,000
2 ĐẶNG NHỮ LÂM HUỲNH TẤN PHÁT KHO DẦU B       4,500
3 ĐÀO SƯ TÍCH LÊ VĂN LƯƠNG CẦU PHƯỚC LỘC       3,400
CẦU PHƯỚC LỘC CUỐI ĐƯỜNG       2,800
4 ĐÀO TÔNG NGUYÊN HUỲNH TẤN PHÁT KHO DẦU C       4,500
5 ĐƯỜNG BỜ TÂY TRỌN ĐƯỜNG       1,740
6 DƯƠNG CÁT LỢI HUỲNH TẤN PHÁT KHO DẦU A       4,500
7 ĐƯỜNG KHU TRUNG TÂM HUYỆN TRỌN ĐƯỜNG       4,200
8 ĐƯỜNG LIÊN ẤP 2-3 TRỌN ĐƯỜNG       1,440
9 ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3-4 TRỌN ĐƯỜNG       1,440
10 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN HUYỆN TẠI XÃ LONG THỚI TRỌN ĐƯỜNG       2,100
11 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG       3,600
12 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ RẠCH NÒ TRỌN ĐƯỜNG       3,600
13 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ THÁI SƠN TRỌN ĐƯỜNG       3,600
14 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ THANH NHỰT TRỌN ĐƯỜNG       2,550
15 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRỌN ĐƯỜNG       5,200
16 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG       2,400
17 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHU VỰC CẦU BÀ SÁU TRỌN ĐƯỜNG       2,400
18 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỚC KIẾN GIAI ĐOẠN I TRỌN ĐƯỜNG       4,400
19 ĐƯỜNG VÀO DẦU NHỚT BP TRỌN ĐƯỜNG       4,200
20 ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU LÂM TÀI CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG       4,200
21 ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU PETECHIM TRỌN ĐƯỜNG       4,200
22 ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ VITACO TRỌN ĐƯỜNG       2,400
23 ĐƯỜNG VÀO TRUNG TÂM SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN TRỌN ĐƯỜNG       4,350
24 ĐƯỜNG VÀO TRƯỜNG THCS LÊ LỢI TRỌN ĐƯỜNG       2,640
25 HUỲNH TẤN PHÁT CẦU PHÚ XUÂN ĐÀO TÔNG NGUYÊN       6,000
ĐÀO TÔNG NGUYÊN MŨI NHÀ BÈ       4,800
26 LÊ VĂN LƯƠNG CẦU RẠCH ĐĨA CẦU PHƯỚC KIỂN       4,200
CẦU PHƯỚC KIỂN CẦU RẠCH TÔM       3,300
CẦU RẠCH TÔM CẦU RẠCH DƠI       2,400
27 LONG THỚI – NHƠN ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG       2,040
28 NGÃ BA ĐÌNH TRỌN ĐƯỜNG       1,740
29 NGUYỄN BÌNH LÊ VĂN LƯƠNG CẦU MƯƠNG CHUỐI       3,300
CẦU MƯƠNG CHUỐI HUỲNH TẤN PHÁT       4,200
30 NGUYỄN HỮU THỌ CẦU RẠCH ĐĨA CẦU BÀ CHIÊM       8,000
CẦU BÀ CHIÊM KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC       3,900
31 NGUYỄN VĂN TẠO NGUYỄN BÌNH CẦU HIỆP PHƯỚC       3,150
CẦU HIỆP PHƯỚC SÔNG KINH LỘ       2,040
SÔNG KINH LỘ RANH TỈNH LONG AN       1,110
32 NHƠN ĐỨC – PHƯỚC LỘC TRỌN ĐƯỜNG       2,400
33 PHẠM HỮU LẦU CẦU PHƯỚC LONG LÊ VĂN LƯƠNG       3,600
34 PHAN VĂN BẢY TRỌN ĐƯỜNG       2,400

Posted by & filed under Pháp lý.

Bài viết cùng chuyên mục
DMCA.com Protection Status