UBND huyện nhà bè ở đâu ?

 1. Địa chỉ: 330, Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  UBND huyện nhà bè

  UBND huyện nhà bè

  Chức năng Ủy ban nhân dân Huyện

   

  1. Chức năng:
  Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè có chức năng tham mưu tổng hợp giúp Ủy ban nhân dân Huyện về hoạt động của Ủy ban nhân dân Huyện; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân về công tác dân tộc; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện về chỉ đạo, điều hành; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân Huyện.
  1.  Nhiệm vụ và quyền hạn:
  Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân Huyện theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện;
   Chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật;
   Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Huyện thông qua và giúp Ủy ban nhân dân Huyện kiểm tra, đôn đốc, tổng kết việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Huyện;
  Theo dõi, nắm tình hình hoạt động chung của Ủy ban nhân dân Huyện; tổ chức việc thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện; chịu trách nhiệm rà soát trình tự thủ tục, thể thức văn bản trước khi trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện xem xét, quyết định;
   Giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân Huyện với Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Huyện và các cơ quan, tổ chức khác đóng trên địa bàn Huyện;
  Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân Huyện; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có liên quan. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó;
  Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Huyện về công tác dân tộc; công tác công văn, giấy tờ, văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi của Văn phòng;
   Chủ trì và phối hợp với Phòng Nội vụ Huyện và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện rà soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân Huyện, xã, thị trấn;
  Trình Ủy ban nhân dân Huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng;
   Giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận các đơn thư khiếu nại theo quy định;
  Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân Huyện theo quy định;
  Tham dự và ghi biên bản các phiên họp của Ủy ban nhân dân Huyện; tổng hợp, thông tin, báo cáo kết luận của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận đó;
  Quản lý tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật;
  Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện giao và theo quy định của pháp luật.
  1. Lãnh đạo Văn phòng UBND:
  1. Nguyễn Thị Hạnh: Chánh Văn phòng
  Sinh năm: 1980
  Điện thoại di động: 0933.396.767
  Công việc:
  Lãnh đạo điều hành mọi hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp trên và Thường trực Ủy ban nhân dân Huyện về mọi hoạt động của Văn phòng và việc thực thi công vụ của CBCC thuộc quyền.
  Tổ chức thực hiện, giải quyết công việc của Văn phòng trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Huyện trong cơ quan Văn phòng, chỉ đạo công tác các Phó Chánh Văn phòng.
  Là chủ tài khoản Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện chịu trách nhiệm quản lý kinh phí hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật.
  Chủ trì họp lãnh đạo Văn phòng, họp toàn thể cán bộ công chức Văn phòng, giao ban với Ủy viên văn phòng các xã – thị trấn thuộc Huyện. . . để rút kinh nghiệm, giải quyết các vướng mắc, truyền đạt các chủ trương của Huyện.
  2. Trần Thị Thanh Thủy: Phó Chánh Văn phòng
  Sinh năm: 1977
  Điện thoại di động: 0919.403.776
  Công việc: phụ trách tổng hợp, văn thư – lưu trữ.
  Cùng tổ tổng hợp nghiên cứu, tham mưu cho Chánh Văn phòng, Thường trực Ủy ban nhân dân Huyện trong việc lãnh đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu KT-VH-XH-ANQP, quản lý Nhà nước.
  Phối hợp xây dựng các báo cáo, văn bản chỉ đạo, kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân Huyện; kế hoạch, chương trình thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố.
  Kiểm tra đôn đốc các đơn vị trực thuộc Huyện trong việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Huyện.
  Tham mưu công tác văn thư – lưu trữ, phụ trách Tổ Văn thư – Lưu trữ.
  3.    Nguyễn Minh Tuấn: Phó Chánh Văn phòng
  Sinh năm: 1980
  Điện thoại di động: 0908.417.106
  Công việc: phụ trách quản trị – tài vụ, CNTT, ISO.
  Tổ chức các Hội nghị, hội họp, tiếp khách của Thường trực Ủy ban nhân dân và các ngày lễ lớn.
  Đảm bảo điều kiện vật chất, phương tiện đi lại phục vụ cho Thường trực Ủy ban nhân dân và các bộ phận thuộc Văn phòng làm việc có hiệu quả.
  Xây dựng phương án, kế hoạch và biện pháp chi tiết bảo vệ an toàn trụ sở làm việc,…
  Kiểm tra việc chấp hành dự toán, tình hình và kết quả sử dụng kinh phí, vật tư, tài sản nhà nước của đơn vị và sử dụng tiết kiệm hiệu quả.
  4. Võ Thị Phương Lan: Phó Chánh Văn phòng

      Sinh năm: 1978
      Điện thoại di dộng: 0908.250.204
      Công việc: phụ trách CNTT, ISO
   

  Tham mưu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn Huyện.
  Thực hiện duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động tại Ủy ban nhân dân Huyện; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc áp dụng hệ thống chất lượng vào hoạt động tại Ủy ban nhân dân Huyện.

Posted by & filed under BẢN ĐỒ.

DMCA.com Protection Status